Wednesday, April 16, 2008

ကြန္ပ်ဴတာစက္အတြင္း ရွင္းလင္းျခင္း

ကြန္ပ်ဴတာကိုျပန္လည္ျမန္ဆန္ေစရန္၊ေဆာ့ဖ္၀ဲပိုင္းရွင္းလင္းျခင္းအျပင္စက္ပံုးအတြင္းမွဖုန္မ်ားကိုရွင္းလင္းရပါ
လိမ့္မည္။၎သည္ကြန္ပ်ဴတာကိုတေျဖးေျဖးေနွးလာေစသည့္၊အေၾကာင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ပါ၀င္ေန၍ျဖစ္သည္။ထို.
အျပင္ကြန္ပ်ဴတာစက္တြင္းရွိhardwareပိုင္းဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ားကိုလည္းပ်က္စီးေစနိုင္သည္။သို.မဟုတ္၎တို.
၏သက္တမ္းကိုတိုေစနိုင္ပါသည္။

သင္သည္ကြန္ပ်ဴတာကို(air-con)အေအးခန္း၌ထားသည္ဆိုသည့္တိုင္အခ်ိန္ၾကာလာသည္နွင့္အမွ်၊ဖုန္.မွဳန္.မ်ား
ထူထပ္စြာ၀င္ေနသည္ကိုအံ့ၾသဖြယ္ေတြ.ရပါမည္။၎တြင္ေပၚရွိပန္ကာနွင့္ထဲ၌အမ်ားဆံုးရွိေနတတ္သည္။သို.ျဖစ္
၍အမွိဳက္၊ဖုန္ရွင္းလင္းသည့္လုပ္ငန္းကိုလစဥ္သို.မဟုတ္နွစ္လတစ္ၾကိမ္မွ်ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါသည္။

၎အတြက္လိုအပ္မည့္ပစၥည္းမ်ားမွာေလမွဳတ္ထုတ္ေပးနိုင္သည့္ေရာ္ဘာလံုး(မိတၳဴကူးဆိုင္မ်ားတြင္အသံုးမ်ားပါ
သည္)သို.မဟုတ္သံဘူး၊ေလအားျဖင့္စုတ္ယူသည့္ဖုန္စုပ္စက္ငယ္၊ဘရပ္ခ်္၊ဂြမ္းတံ၊အ၀တ္သန္.၊စတားပုံ၀က္အူ
လွည့္တို.ျဖစ္ၾကသည္။၀က္အူလွည့္သည္ထိပ္တြင္သံလိုက္ဓာတ္မပါေစရပါ။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္အဆိုပါသံ
လိုက္ဓာတ္ပါသည့္၀က္အူလွည့္သည္ဟာဒ့္ဒစ္ကဲ့သို.သံကိုယ္ထည္မွတစ္ဆင့္လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားနွင့္components
မ်ားကိုပ်က္စီးေစနိုင္သည္။

သန္.ရွင္းေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
၁။ကြန္ပ်ဴတာကိုလံုး၀ပိတ္လိုက္ျပီးဆက္သြယ္ထားေသာမီးၾကိဳးအားလုံးကိုျဖဳတ္လိုက္ပါ။
(ျဖစ္နိုင္လွ်င္ESD(electroStatic Discharge)wrist strapေခၚလွ်ပ္စစ္အၾကြင္းအက်န္မ်ားကိုဖယ္ထုတ္ပစ္နိုင္
သည့္ပစၥည္းကိုအသံုးျပဳျပီးကြန္ပ်ဴတာပံုးကိုကိုင္တြယ္ပါ။)

၂။ကြန္ပ်ဴတာပံုးကိုအျခားပစၥည္းမ်ားနဲ.လြတ္ကင္းသည့္ေနရာ(သို.မဟုတ္)က်ယ္၀န္းေသာေနရာသို.ေနရာသို.
ေရႊ.ပါ။

၃။အဖံုးတစ္ဖက္(သို.မဟုတ္)အကာကို၀က္အူမ်ားျဖဳတ္ျပီးဖြင့္ပါ။အခ်ိဳ.အဖံုးမ်ားသည္လက္ျဖင့္ဖိျပီးတႊန္းေရႊ.ရပါ
သည္။

၄။လွ်ပ္စစ္အၾကြင္းအက်န္မရွိေစရန္groundခ်သည့္နည္း(သို.မဟုတ္)ESD wrist strapျဖင့္ကြန္ပ်ဴတာပံုးထဲမွ
ပစၥည္းမ်ားကိုကိုင္တြယ္ပါ။

၅။အတြင္းမွဖုန္မွုန္.မ်ားကိုေလစုပ္စက္ငယ္(သို.မဟုတ္)ေလမွဳတ္ဘူးအသံုးျပဳ၍ဖယ္ထုတ္ပါ။ေကဘယ္ၾကိဳးမ်ား
အၾကားသို.ဘရပ္ခ်္ျဖင့္သုတ္ေပးျခင္း၊hard drive,CD,DVD driveကိုယ္ထည္အိမ္မ်ားကိုသန္.ရွင္းေပးျခင္းျပဳ
လုပ္ပါ။

၆။လိုအပ္ပါကgraphic card,sound card,RAM stickတို.ကိုျဖဳတ္ျပီးသန္.ရွင္းေရးျပဳလုပ္ပါ။ေအာက္ဘက္ေၾကး
ျပားေနရာမ်ားကိုအရက္ပ်ံအနည္းငယ္ျဖင့္ပြတ္တိုက္ေပးပါ။

၇။သန္.ရွင္းေရးလုပ္ငန္းအားလံုးျပီးစီးပါကစက္ကိုျပန္ဖံုးပါ။လိုအပ္ေသာၾကိဳးမ်ားကိုျပန္တပ္ျပီးကြန္ပ်ဴတာကိုဖြင့္
ၾကည့္ပါ။

ကြန္ပ်ဴတာကိုအျမန္နွဳန္းျပန္ျမွင့္ရာတြင္HARDWAREပိုင္းသည္လည္းအေရးပါသည္။
ကြန္ပ်ဴတာကိုျပန္လည္ျမန္ဆန္ေစရန္(သို.မဟုတ္)အျမန္နွဳန္းျမွင့္တင္ရာေဆာ့ဖ္၀ဲပိုင္းျပႆနာမ်ားကိုရွင္းလင္း
ျခင္းအျပင္hardwareပိုင္းအခ်ိဳ.ကိုလည္းစစ္ေဆးလဲလွယ္တပ္ဆင္သင့္သည္။အထူးသျဖင့္အျမန္နွဳန္းေကာင္းမြန္
ေသာhard wareအမ်ိဳးအစားနွင့္ဂရပ္ဖစ္စြမ္းရည္ျမင့္ေသာဂရပ္ဖစ္ကတ္ကိုေျပာင္းလဲျမွင့္တင္သင့္ပါသည္။RAM
ကိုလည္းတိုးျမွင့္သင့္သည္။ဤနည္းျဖင့္သင့္ကြန္ပ်ဴတာအိုအား၊အားသစ္ေလာင္းရပါလိမ့္မည္။သို.မဟုတ္နား
လည္တတ္ကၽြမ္းသည့္ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္မ်ားနွင့္တိုင္ပင္သင့္ပါသည္။

ကြန္ပ်ဴတာဂ်ာနယ္မွ

1 comment:

  1. ုုဟုတ္ကဲ့ ဟုတ္ကဲ့ ေျပာစကား နားေထာင္ပါ့မယ္ း) ဒါေပမယ့္ ငါတို ့ရံုးမွာ Air con မရွိဘူး ယပ္ေတာင္ပဲရွိတယ္ ။

    ReplyDelete

စကားလံုးေလးေတြအတြက္အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္ေနာ္