Monday, March 17, 2008

လြမ္းသူ.စာ(လူထုေဒၚအမာ)

ဇ၀နကိုသိန္းသို.သူရွိစမ္းေစခ်င္တယ္(၂)

အကယ္၍သာေရႊယုန္နွင့္ေရႊက်ားတို.သည္ေခတ္သစ္ေျပာင္းလဲလာသည့္အေလ်ာက္သက္ငယ္ရိတ္မသြားၾက
ေတာ့ပဲ၊ေဘာလံုးပြဲၾကည့္ရေအာင္သြားၾကမည္ဆိုလွ်င္ယခုေခတ္ကေလးသူငယ္တို.၏စိတ္၌ပိုမိုစိတ္၀င္စား
ေကာင္းစိတ္၀င္စားလိမ့္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ရေပသည္။

ေရွးရာဇ၀င္၊မဟာ၀င္ပံုျပင္၀တၳဳသက္ေသသာဓကတို.မွာမ်ားစြာမွတ္သားနာယူဖြယ္ေကာင္းလွေသာ္လည္း
မ်ားစြာေသာသူတို.သည္ၾကားရဖူးျပီ၊ဖတ္ရဖူးျပီ၊ရိုးျပီဟူ၍ဟူ၍ေနာက္ထပ္ဖတ္ၾကားလိုေသာဆႏၵမရွိၾကေပ။
အခ်ိဳ.သူတို.မွာလည္းအမည္နာမစသည္တို.မွတ္ဖူး၊ၾကားဖူးအက်ိဳးအေၾကာင္းစံုလင္စြာမသိၾကေခ်။ယခုေခတ္
ကေလးသူငယ္တို.မွာအဂၤလိပ္စာ၊အဂၤလိပ္၀တၳဳပံုျပင္တို.သာဖတ္ရမွတ္ရ၍၊ေဖာ္ျပပါရာဇ၀င္ပံုျပင္တို.ကိုဖတ္
မွတ္နိုင္ရန္၊အခြင့္အေရးနွင့္ကြာေ၀းၾကရေလေတာ့သည္။

သို.ျဖစ္ရကားဤသူတို.အားအလြန္ရိုးေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုပင္တစ္မ်ိဳးတစ္ဖံုတန္ဆာဆင္ကာ၊ေဖာ္ျပရ
ေသာ္စိတ္၀င္စားစြာဖတ္ရွဳၾကလိမ့္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္မိသည့္အေလွ်ာက္၊ေရွးကျဖစ္ပ်က္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည့္အ
ေၾကာင္းအရာမ်ားကိုPARODYေခၚဟာသပညာအားျဖင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနည္းျဖင့္ရယ္ရႊင္ဖြယ္ျဖစ္ေအာင္
ျပဳလုပ္ဖန္တီးကာ၊ပံုျပင္ဟူေသာအမည္ျဖင့္စာေရးသားလိုက္ရေပသည္။ဤသို.ေရးသားရာတြင္ဇာတ၊္နိပါတ္၊
ရာဇ၀င္တို.ကိုဖ်က္သည္။ေနာင္လာေနာက္သားတို.အမွတ္အသားလြဲၾကလိမ့္မည္ဟုအျပစ္ယူေကာင္းယူၾကလိမ့္
မည္။သို.ရာတြင္စာေရးသူကိုယ္တိုင္ကဤပံုျပင္မ်ားမွာမူလအျဖစ္အပ်က္တို.၏သေဘာမွ်သာျဖစ္၍၊ပါရွိေသာ
အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာလံုး၀မမွန္ပါဟု၀န္ခံထားျပီးျဖစ္ရကား၊အမွန္ဟုမွတ္သားလွ်င္ေရးသူကားအသို.လွ်င္တာ
၀န္ခံနိုင္ပါေတာ့အံ့နည္း။အမွားကိုသိရျပီ။အမွန္ကားအဘယ္သို.နည္းဟုေမးသည္ရွိေသာ္ဤသို.စူးစမ္းလိုစိတ္ျဖစ္
ေပၚလာလွ်င္၊စာေရးသူ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ျပည့္၀ပါျပီ။အမွန္ကိုသိလိုေသာဆႏၵရွိသူတို.အဖို.ဤပံုျပင္မ်ားတြင္ပါ၀င္
ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိရွာေဖြသိရိွနိုင္ၾကရန္မခဲယဥ္းေတာ့ေခ်။

ဤစာအုပ္ငယ္သည္စာဖတ္တတ္ေသာကေလးသူငယ္အရြယ္မွသြားက်ိဳးရြတ္တြ၊ကုန္းကြအိုမင္းသူတို.အထိဖတ္
သူအားလံုး၏စိတ္နွလံုးတြင္ရႊင္ျပံဳးၾကည္လင္နိုင္ပါေစသတည္းတဲ့။ဆရာဇ၀နရဲ့ဆဒၵန္ဆင္မင္းပံုျပင္က-

ကၽြန္ေတာ္၌သားမယားမရွိ၊အေစခံေက်းကၽြန္လည္းမရွိပဲ၊တစ္အိမ္လံုးတြင္ကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္တည္းသာရွိ
သျဖင့္၊ပ်င္းရိ၍မွစကားေျပာေဖာ္ေျပာဖက္မရွိပဲေနခဲ့ရာမွ၊မၾကာမီကေျပာင္း၍လာေသာမိတ္ေဆြအိမ္နီးခ်င္းတစ္
ေယာက္၏(၇)နွစ္အရြယ္ရွိသားကေလး"အပါ"နွင့္အသိမိတ္ေဆြအျဖစ္သို.ေရာက္ရွိကာ၊ကၽြန္ေတာ္၏မိတ္ေဆြ
ၾကီးအပါသည္ေက်ာင္းျပန္ေရာက္သည့္အခ်ိန္တြင္ကၽြန္ေတာ့္အိမ္သို.ကူး၍လာေလ့ရွိျပီး၊ကၽြန္ေတာ္၏စားပြဲေပၚ
သို.တက္၍မင္အိုးကိုေမွာက္၊နာရီႏွိဳးစက္ကိုကလိ၊ေျခမသုတ္ပဲဖုန္အလူးလူးနွင့္ခုတင္ေပၚဒိုင္ဗင္ထိုးနွင့္အမ်ိဳးမ်ိဳး
နွင့္ကၽြန္ေတာ့္အားအေဖာ္ရေစေလ၏။

အပါသည္အေဆာ့တြင္ထူးခၽြန္သေလာက္စကားအေျပာအဆိုတြင္လည္းအလြန္ထူးခၽြန္ကာ၊လက္ဟန္ေျခဟန္နွင့္
တကြစကားၾကီးစကားက်ယ္ကိုမွေရြးခ်ယ္ျပီးေျပာတတ္ေလ့ရွိေလ၏။အပါ၏စကားေျပာပံုဆိုပံု၊ေလယူေလသိမ္း၊
လက္ဟန္ေျခဟန္တို.မွာအလြန္စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာရွိျပီးတစ္ခါတစ္ခါ၊အလြန္တစ္ရာရယ္စရာ၊ေကာင္းလွေပသည္။

အပါ၏ဆရာမမွာပံုေျပာေကာင္းသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေလရာ၊အပါသည္၎၏ဆရာမေျပာဆိုေသာပံု၀တၳဳကေလး
မ်ားကိုအလြန္နွစ္သက္သေဘာက်ကာညေနေက်ာင္းဆင္းျပီးေနာက္၊ကၽြန္ေတာ္၏အိမ္ဘက္သို.ကူး၍လာျပီးလွ်င္
တစ္ဆင့္ေဖာက္သည္ခ်ေလ့ရွိေပ၏။သို.ရာတြင္အပါ၏ဆရာမမွာပံုေျပာေကာင္းေသာ္လည္း၊အပါသည္မူမွန္အ
တိုင္းသိပံုမရေခ်။အေၾကာင္းမူကားဆရာမေျပာေသာပံုမ်ားသည္၊အပါ၏ပါးစပ္မွထြက္လာေသာအခါ၌မူကြဲလြဲ
ေနျပီျဖစ္ျပီးလွ်င္အပါ၏ပါးစပ္မွ၊ထြက္လာေသာအခါ၌မူ၊မူရင္းကိုမွတ္မိနိုင္ရန္ခဲယဥ္းေလာက္ေအာင္ရုပ္ေျပာင္း၊
ရုပ္လႊဲအေတာ္မ်ားေနျပီကိုေတြ.ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေပ၏။

ထိုသို.ရုပ္ေျပာင္းရုပ္လႊဲမ်ားေသာ္လည္း၊ကၽြန္ေတာ့္အဖို.၌အလြန္နားေထာင္ေကာင္းျပီး၊အပါေခ်ာ့၍သိပ္ေသာပံု
မ်ားျဖင့္ကၽြန္ေတာ္အိပ္ေပ်ာ္ခဲ့ေပါင္းမ်ားလွျပီျဖစ္ရာ၊ဆရာမထံမွအပါကတစ္ဆင့္ေဖာက္သည္ခ်ေသာပံုမ်ားကို၊
ကၽြန္ေတာ္ကလက္လီေ၀ငွလိုက္ရပါသတည္း။

ဦးေလးနားေထာင္၊အပါပံုေျပာမယ္။ဒီကေန.ဆရာမကေျပာျပတယ္။သိပ္ေကာင္းတာပဲ။ဆတၱာသည္ဆင္မင္း
၀တၳဳေလ။ဦးေလးၾကားဖူးလား။ၾကားဖူးေပမဲ့နားေထာင္ပါဦး။ေရွးေရွးတုန္းကအဲဒါနဲ.ဆင္ၾကီးတစ္ေကာင္ရွိေရာ၊သူ.
နာမည္ကဆတၱာသည္ဆင္မင္းတဲ့။အဲဒီဆင္ၾကီးကမယားနွစ္ေယာက္ေတာင္မွပဲယူထားတယ္။ေဖေဖတို.လိုတစ္
ေယာက္တည္းမဟုတ္ဘူး။ဦးေလးတို.ေတာ့တစ္ေယာက္မွေတာင္မရွိဘူး။ဆင္ၾကီးမွာမိန္းမနွစ္ေယာက္ရွိေပမယ့္
ကေလးလည္းမေမြးဘူး။

ဆင္ၾကီးမယားနွစ္ေယာက္ဟာ၊မယားျဖစ္ေပလိမ့္လူမဟုတ္ဘူး။သူ.လိုဆင္ေတြပဲ။လူဆိုရင္ဒီဆင္ၾကီးနဲ.ဘာျဖစ္
မလဲေနာ္။ဒါနဲ.ဆင္ၾကီးကအိုက္လိုက္တာ၊ငါ့မိန္းမေတြေရခ်ိဳးခ်င္တယ္ကြယ္လို.ေျပာေတာ့၊ဆင္မယားနွစ္ေယာက္
ကကၽြန္မတို.လည္းေရခ်ိဳးပါရေစဆင္ၾကီးရယ္ဆိုျပီး၊ေနာက္ေတာ့သူတို.သံုးေယာက္စလံုးေရခ်ိဳးၾကပါေရာ။ဆင္ၾကီး
ေတြဆိုေတာ့ေခ်းတြန္းဖို.ဆင္ေခ်းတံုးဆပ္ျပာဘာ၀ယ္ရမလဲေနာ္။အဲဒါနဲ.ေရခ်ိဳးျပီးေတာ့ဆင္ၾကီးမယားေတြကဆင္
ၾကီးရယ္ကၽြန္မတို.သနပ္ခါးလိမ္းျပီးေတာ့ပန္းပန္ဖို.ပန္းခူးေပးပါလို.ပူဆာေတာ့၊ဆင္ၾကီးကသူ.ေတာထဲသြားျပီးပန္း
ခူးလာျပီး၊နွစ္ေယာက္လံုးကိုပန္းပန္ေပးတာေပါ့။နို.ေပမဲ့ဆင္ၾကီးကမ်က္စိမွဳန္လို.လားမသိဘူး။ပန္းထဲမွာပုရြက္
ဆိတ္ေတြပါလာတာမသိပဲသူ.မိန္းမကုိေပးလိုက္မိေရာ။အဲဒီပုရြက္ဆိတ္ေတြကပန္းထဲကထြက္လာျပီး၊သူ.မိန္းမ
တစ္ေယာက္ကိုနွာေခါင္းေပါက္ထဲ၀င္ျပီး၊ကိုက္တာနဲ.တစ္ခါတည္းေသသြားေရာ။ပုရြက္ဆိတ္ကေသးေသးကေလး
ေပမယ့္၊ဆင္ကိုေတာင္နိုင္တယ္ေနာ္။နွာေခါင္းထဲ၀င္ရင္တစ္ခါတည္းေသတာပဲ။အပါလည္းေနာက္ကိုပုရြက္ဆိတ္
ေတြမသတ္ဘူး၊ဖုတ္ထဲလည္းမကစားေတာ့ဘူး။

ဆက္ရန္No comments:

Post a Comment

စကားလံုးေလးေတြအတြက္အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္ေနာ္