Monday, March 24, 2008

လူ.ဘ၀၌ဘုရင္သံုးခါျဖစ္ၾကသူမ်ား

ဒီစာစုေလးမ်ားကိုဖတ္ၾကည့္ျပီးကၽြန္မစိတ္၀င္တစားျဖစ္ရပါတယ္။ဒီစာစုထဲက်န္စစ္သားမင္းၾကီး၊ပ်ဴေစာထီး
တို.ဆိုတာမ်ားကိုစာထဲမွာသင္ခဲ့ဖူးေပမဲ့၊ဒိလိုဆက္စပ္မွဳေတြကိုေတာ့မသိခဲ့ပါဘူး။သူငယ္ခ်င္းတို.ကိုဖတ္
ေစ့ခ်င္လို.တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ယံုၾကည္မွဳ၊မယံုၾကည္မွဳဆိုတာကေတာ့မိမိသေဘာဆႏၵသာျဖစ္ပါေၾကာင္း။


လူ.ဘ၀ကိုသံုးၾကိမ္၊သံုးခါလာ၍ဘုရင္ျဖစ္သူတို.ကား၊သမုဒၵရာဇ္၊ပ်ဴေစာထီးနွင့္စေလငေခြးတို.ျဖစ္ၾကသည္။

သမုဒၵရာဇ္သည္ျမတ္စြာဘုရားရွင္တန္.ၾကည္ေတာင္ေပၚ၊ၾကြခ်ီလာစဥ္ကထားခဲ့ေသာ၊ဗ်ာဒိတ္ေတာ္နွင့္အညီသ
ေရေခတၱရာျပည္ပ်က္ျပီး၊(၁၃)နွစ္အၾကာသာသနာသကၠရာဇ္(၅၆)၌၊ပုဂံတမၸဒီပကိုတည္ေထာင္၊ဖန္ဆင္းလ်က္
မင္းလုပ္ခဲ့သူတည္း။ဗ်ာဒိတ္ခံမင္းျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ၊တိုင္းကားျပည္ရြာ၌လုစား၊ယက္စားခိုးသားဓားျပမရွိ။
ျပည္သူတို.နွလံုးစိတ္၀မ္းေအးခ်မ္းေအာင္၊စြမ္းေဆာင္ခဲ့တံု၏။အနို.ေသာ္လူမဟုတ္၊တိရစၧာန္ယုတ္ျဖစ္ေသာ၊ငွက္
ၾကီး၊၀က္ၾကီး၊က်ားၾကီး၊ရွဴးပ်ံၾကီးတို.ေသာင္းက်န္းမွဳရွိကုန္၏။သမုဒၵရာဇ္သည္ဗ်ာဒိတ္ခံမင္းလည္းျဖစ္၊တရားဥပေဒ
နွင့္အညီလည္းစိုးအုပ္ခဲ့သျဖင့္၊နန္းသက္(၄၅)၊သက္ေတာ္(၇၂)အထိစည္းစိမ္ခံစားရဘိ၏။

ထို.ျပင္တစ္၀သမုဒၵရာဇ္ျဖစ္စဥ္က၊ကုသလေၾကာင့္၊သာသနာသကၠရာဇ္(၁၅၆၀)ျပည့္နွစ္တြင္အေနာ္ရထာဟူ၍
ဒုတိယအၾကိမ္မင္းျဖစ္ရျပန္တံု၏။အေနာ္ရထာသည္၊ငါ့ကုသိုလ္နွင့္ကိုယ္မင္းျဖစ္လာတာပဲဟုနိုင္လိုမင္းထက္မျပဳ။
ကုသိုလ္အဟုန္ေၾကာင့္မင္းျဖစ္လာျခင္းသည္၊ကုသိုလ္ေကာင္းက်ိဳးဆထက္တိုး၍၊ျပဳလုပ္ခြင့္ရျခင္းေပပဲဟုသေဘာ
ထားကာ၊ျပည္သူခပ္သိမ္းတို.အတြက္စည္ပင္တိုးတက္ေအာင္၊အစြမ္းကုန္ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူျခိမ့္သည္။ေထရ၀ါဒ
ဗုဒၶသာသနာပြင့္လန္းေစခဲ့သည္။ဘုရင္ခ်မ္းသာ၌၊တိုင္းျပည္ခ်မ္းသာသည္မည္၏။ျပည္သူအလံုးခ်မ္းသာမွ၊တိုင္းျပည္
ခ်မ္းသာသည္။မည္သည္ဟူ၍လည္းဆည္ေျမာင္းကန္ေခ်ာင္းတို.ေနရာအနွံ.ျပဳလုပ္ေတာ္မူသည္။သို.ကမို.ေၾကာင့္
နန္းသက္၄၂၊သက္ေတာ္၇၅တိုင္ေအာင္စံစားေတာ္မူရေခ်၏။

အနွီသို.ပုညကုသလျပည့္၀ေသာမင္းျဖစ္ေခ်ေသာေၾကာင့္၊အေနာ္ရထာမင္းဘ၀မွေျပာင္းေရႊ.ျပီးေနာက္၊သာသနာ
သကၠရာဇ္၁၇၇၈အေရာက္တြင္၊က်စြာဟူ၍တတိယအၾကိမ္ေျမာက္မင္းျဖစ္ရျပန္ကုန္၏။က်စြာမင္းဘ၀တြင္၊အထံု
ပါရမီရင့္သန္လာျပီျဖစ္၍ပိ႗ကတ္သံုးပံုကိုကိုးေခါက္ျပန္သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ျခိမ့္သည္။ပါ႒ိအ႒ကထာ႗ီကာ
က်မ္းတို.မွအထူးထူးေသာအဓိပၸါယတၱတို.အားသူမတူေအာင္၊ေတြးဆၾကံသိနိုင္စြမ္းဘိ၏။စိတ္ေစတသက္ရုပ္
နိဗၺာန္၊ဘံုပုဂၢိဳလ္တို.ကိုခြဲျခားသိေစနိုင္ေသာပရမတၳဗိႏၵဳက်မ္းကိုစီရင္နိုင္စြမ္းေခ်သည္။ရဟန္းတို.အားတစ္ေန.
ခုနစ္ၾကိမ္စာ၀ါခ်တံု၏။ရဟန္းရွင္လူျပည္သူတို.အား၀မ္းထြက္သားကဲ့သို.၊သနားေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူကုန္၏။
အေနာ္ရထာမင္းဘ၀ကေနာက္တစ္ၾကိမ္မင္းျဖစ္မွ၊အပင္ေပါက္ေစဟုအဓိ႒ာန္ကာျပကၡေရႊေတာင္ေျခမွာစိုက္
ခဲ့ေသာေပပင္သည္က်စြာမင္းဘ၀တြင္ေပါက္ေသာဟူ၏။(ဤကားသက္ေသျပခ်က္တည္း)။

သံုးၾကိမ္သံုးဘ၀ဘုရင္ျဖစ္ရေသာေနာက္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကားပ်ဴေစာထီးတည္း။ပ်ဴေစာထီးသည္လည္းဗ်ာဒိတ္
ေတာ္နွင့္အညီ၊ပုဂံအရိမဒၵန၀ယ္၊ဆိုးသြမ္းနွိပ္စက္ေနကုန္ေသာ၊ငွက္ၾကီး၊၀က္ၾကီး၊ရွဴးပ်ံၾကီးဟူေသာတိရစၧာန္
အရိုင္းအစိုင္းတိုးအားနွိမ္နင္းရန္၊ေပၚလာေသာမင္းျဖစ္ေခ်၏။ပ်ဴေစာထီးသည္တေကာင္းနန္းရိုး၊သတိုးအာဒိစၥ
ရာဇမင္း၏သားေတာ္ျဖစ္ဘိသည္။သတိုးအာဒိစၥရာဇာသည္၊တိုင္းျပည္မျငိမ္မသက္ရွိစဥ္၊မလညိအရပ္တြင္မထင္
မရွားဘ၀ျဖင့္၊ဥယ်ာဥ္လုပ္စားေနေခ်သည္။ပုဂံအရိမဒၵန၀ယ္အဟိတ္တိရစာွၧန္မ်ား၊ဆိုးသြမ္းနွိပ္စက္ေနျပီဆို
ေသာအခါ၊သားေတာ္ပ်ဴေစာထီးကိုေစလႊတ္လိုက္၏။ပ်ဴေစာထီးလည္းေသာင္းက်န္းနွိပ္စက္ေနေသာတိရစာၧန္မ်ား
ကိုနွိမ္နင္းဖယ္ခြာ၍၊သာသနာသကၠရာဇ္၇၇၁တြင္မင္းအျဖစ္၊အုပ္ခ်ဳပ္ေတာ္မူကုန္သည္။

ပ်ဴေစာထီးသည္သဒၵါ၊သီလ၊ဟီရိၾသတၱပၸ၊အစရွိေသာသူေတာ္ေကာင္းတရားခုနစ္ပါး၊မင္းက်င့္တရားဆယ္ပါးတို.
သံပ်င္မွအစရဟန္းရွင္လူျပည္သူအားလံုးကိုစိတ္၀မ္းခ်မ္းသာရွိေစကုန္၏။အနွီသို.ေသာကုသိုလ္ေကာင္းမွဳတို.က
ိုျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္နန္းသက္(၇၅)သက္ေတာ္အားျဖင့္(၁၁၀)တိုင္တိုင္စည္းစိမ္ၾကီးစြာခံစားရေခ်၏။

ပ်ဴေစာထီးမင္းဘ၀ကျပဳခဲ့ေသာကုသလအက်ိဳးသည္၊သာသနာသကၠရာဇ္(၈၈၈)အေရာက္တြင္၊လည္ေသဥ္လည္
ေၾကာင္ဟူ၍ဒုတိယေျမာက္မင္းအျဖစ္ကို၊ရရွိျပန္တံု၏။ေသဥ္လည္ေၾကာင္မင္းဘ၀၌လည္း၊မင္းက်င့္တရားမယြင္း
ျပားေအာင္၊ၾကိဳးစားအားထုတ္အုပ္ခ်ဳပ္ျပန္ေခ်ေသာေၾကာင့္၊နန္းသက္(၄၃)သက္ေတာ္(၉၆)နွစ္အထိ၊စည္းစိမ္ခံ
စားရေခ်၏။

သို.ကလိုမင္း၏က်င့္၀တ္မယြင္းခၽြတ္ရ၊ကုသလေၾကာင့္ေသဥ္လည္ေၾကာင္ဘ၀မွခႏၶာျပန္သေရြ.စုေတျပီးေနာက္
လည္းသာသနာသကၠရာဇ္(၁၆၀၈)တြင္က်န္စစ္သားဟူ၍၊တတိယအၾကိမ္ေျမာက္မင္းျဖစ္ရျပန္တံု၏။က်န္စစ္သား
မင္းဘ၀တြင္လည္းေကာင္းရာေကာင္းက်ိဳး၊စရိယသံုးမ်ိဳးကိုသယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ျပန္သျဖင့္၊နန္းသက္(၂၈)သက္
ေတာ္(၇၂)တိုင္ေအာင္စည္းစိမ္ခ်မ္းသာခံစားရပါျခိမ့္သည္။

သံုးၾကိမ္သံုးဘ၀ဘုရင္ျဖစ္ရေသာ၊ေနာက္ထပ္ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးကားစေလငေခြးျဖစ္ေခ်၏။စေလငေခြးကားေခသူမ
ဟုတ္ထံု။ေတာေစာင့္ဘီလူးဘ၀ကျမတ္စြာဘုရားရွင္အား၊အင္ဖက္သံုရြက္ကာေပးဖူးေပေသာ၊အက်ိဳးေက်းဇူး
ေၾကာင့္၊ဘုရင္သံုးၾကိမ္ျဖစ္မည္ဟုဗ်ာဒိတ္ခံထားရသူတည္း။

ေမာင္ေျမနီ(တမာေတာ)

မွန္နန္းမဟာရာဇ၀င္
ေရွးေဟာင္းပုဂံရာဇ၀င္
သာရတၳသဂၤဟအ႒ကထာ႗ီကာက်မ္းတို.အားကိုးကားပါသည္။

ဆက္ရန္

1 comment:

  1. ေသခ်ာ ရွာေဖြ ဖတ္ရႈ တင္ျပေပးတာ ေက်းဇူးဗ်ာ ... ဘ၀ေတြ တကယ္ဆက္ျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာင္ အခု ေကာင္းမႈမလုပ္ပဲ ေတာ့ မရပါဘူး ...ဒီဘ၀မွာ ပဲ အေကာင္းဆံုး အရင္ ေနမွ ေနာက္ဘ၀ေတြကို အဆင္ေျပေျပ လွမ္းႏိုင္မွာေပါ့ :)

    ReplyDelete

စကားလံုးေလးေတြအတြက္အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္ေနာ္