Monday, April 07, 2008

ေန.ခင္းတစ္ေရးအိပ္ျခင္း(NAPPING)


သင့္အေနနဲ.၊ေန.လယ္စာစားျပီးမိမိစားပြဲခံုေပၚမွာေခါင္းခ်လိုက္ခ်င္ေလာက္ေအာင္ခံစားဖူးပါသလား။ကၽြန္မတို.အ
မ်ားစုကေတာ့၊မိမိကိုအလုပ္မလုပ္ခ်င္ဘူး၊ပ်င္းတယ္စသျဖင့္အေျပာခံရမွာေၾကာက္ျပီးငိုက္ျမည္းတဲ့စိတ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္
ထားၾကသူေတြမ်ားပါတယ္။အထူးသျဖင့္အလုပ္ခြင္ထဲမွာပါ။ဒါေပမဲ့သမိုင္းမွာလူသိမ်ားခဲ့တဲ့winston(hurchill),
Napoleon,Leonardo Davinci,John F Kennadyတို.ဟာေန.လယ္တစ္ေရးအိပ္တတ္သူေတြပါ။

ယခုေနာက္ပိုင္းေလ့လာေတြ.ရွိခ်က္အရ၊မိမိအတြက္ေကာင္းမယ့္အခ်ိန္မွာတစ္ေရးအိပ္ေပးျခင္းဟာ၊အလုပ္ခြင္
တြင္းလုပ္ကိုင္မွဳစြမ္းရည္ကိုတိုးတက္ေစျခင္း၊ငိုက္ျမည္းတဲ့စိတ္ကိုေျပေပ်ာက္ေစျခင္းတဲ.၊ညေနဘက္မွာျဖစ္တတ္
တဲ့ႏြမ္းနယ္ျပီးမလုပ္ခ်င္မကိုင္ခ်င္တဲ့စိတ္ေတြကိုလည္း၊ေက်ာ္လႊားေပးနိုင္တယ္လို.ဆိုပါတယ္။


ေန.ခင္းတစ္ေရးအိပ္ျခင္းနွင့္ခႏၶာကိုယ္ရွိ(ဇီ၀ျဖစ္စဥ္)သဘာ၀နာရီ(Biological clock)

ေန.ခင္းတစ္ေရးအိပ္လိုက္ရင္၊ညအိပ္တာကိုအေနွာင့္အယွက္ျဖစ္မယ္ဆိုတဲ့အမ်ားတင္ထားတဲ့အယူအဆဟာ
မမွန္ဘူးလို.ဆိုရပါမယ္။အေၾကာင္းကေန.ခင္းတစ္ေရးအိပ္ေပးျခင္းဟာ၊ခႏၶာကိုယ္မွာရွိတဲ့၊သဘာ၀နာရီနဲ.လံုး၀
လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိလို.ပါ။လူအမ်ားစုရဲ့အိပ္ျခင္း၊နိုးျခင္းသံသရာစက္၀ိုင္းကိုၾကည့္ရင္နိုးျခင္းက၁၆နာရီရွိျပီးအိပ္
ျခင္းက၈နာရီခန္.ရွိပါတယ္။ဒါေပမဲ့သတိမထားမိတာက၂၄နာရီ၊တစ္ေန.တာမွာခႏၶာကိုယ္မွာရွိတဲ့၊သဘာ၀နာရီ
ဟာအခ်ိန္နွစ္ခ်ိန္(ေန.ခင္း၂နာရီနဲ.ည၂နာရီမွာနိုးၾကားမွဳက်သြားတယ္ဆိုတာပါ။ဒါေၾကာင့္ဒီအခ်ိန္မွာျဖစ္လာတဲ့
ငိုက္မ်ဥ္းမွဳကို၊တြန္းလွန္ရတာဟာ၊အထူးသျဖင့္အိပ္ေရးပ်က္တတ္သူေတြမွာ၊စိန္ေခၚမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။အိပ္
ျခင္းနွင့္လုပ္ေဆာင္မွဳကိုေလ့လာခဲ့တဲ့၊၀ါရွင္တန္တကၠသိုလ္ပါေမာကၡတစ္ဦးက၊ေန.ခင္းတစ္ေရးအိပ္ေပးျခင္းျဖင့္
ညအိပ္ေရးပ်က္မွဳကို၊ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းရန္၊အၾကံျပဳထားပါတယ္။


တစ္ေရးအိပ္ျခင္းအက်ိဳး

ႏြမ္းနယ္မွဳကိုတိုက္ဖ်က္ဖို.၊အေကာင္းဆံုးေသာနည္းမွာ၊ညစဥ္လံုေလာက္တဲ့၊အိပ္ေရးရရန္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကၽြမ္း
က်င္သူအားလံုး၊သေဘာတူထားတဲ့အခ်က္ပါ။ဒါေပမဲ့အခ်ိဳ.ေသာသူမ်ား(ဥပမာ-ညဘက္အလုပ္ခြင္ဆင္းရသူမ်ား
အဖို.)ညဘက္မွာလံုေလာက္တဲ့၊အိပ္ေရးမရနိုင္တဲ့အတြက္ေန.ခင္းအိပ္ေပးရပါမယ္။ေန.စဥ္ညဘက္အိပ္ေရးလံု
ေလာက္သူေတြေတာင္၊ေန.ခင္းဘက္အထူးသျဖင့္ထမင္းစားျပီးရင္၊ငိုက္တတ္တာရွိပါတယ္။ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ
ေန.ခင္းတစ္ေရးအိပ္ေပးျခင္းဟာ၊နိုးၾကားမွဳနဲ.တံု.ျပန္မွဳကို၊တိုးတက္ေစရံုသာမက၊စိတ္ကိုပိုမိုလန္းဆန္းေစျပီး၊
မေတာ္တဆထိခိုက္မွဳမ်ားကိုေလ်ာ့နည္းေစတယ္လို.ဆိုပါတယ္။လူအမ်ားအတြက္၊ေန.ခင္းတစ္ေရးနွပ္ျခင္းဟာ
နွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းတဲ့အရသာတစ္မ်ိဳးပါ။


လုပ္ေဆာင္မွဳကိုျမွင့္တင္ေပးျခင္း(A performance Booster)

ႏြမ္းနယ္ျခင္းဟာလုပ္ေဆာင္မွဳစြမ္းရည္ကိုက်ေစျပီး၊အခ်ိဳ.အေျခအေနေတြမွာ၊အသက္အႏၱရာယ္ရွိနိုင္တဲ့အထိျဖစ္
နိုင္ပါတယ္။ဥပမာ-အသက္လံုျခံဳမွဳနဲ.ဆက္စပါလုပ္ေနရတဲ့အလုပ္(ခရီးသည္တင္ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၊ဆရာ၀န္၊စစ္
သား)ေတြမွာ၊နိုးၾကားမွဳဟာအလြန္အေရးၾကီးပါတယ္။ေသေရးရွင္ေရးနဲ.ဆိုင္ပါတယ္။

ခရီးေ၀းပ်ံသန္းေမာင္းနွင္ရတဲ့NASAေလယာဥ္မွဴးမ်ားကို၊ေလယာဥ္ေမာင္းစဥ္ျဖစ္နိုင္မယ့္အခ်ိန္မွာေခတၱအိပ္
ေစခဲ့တဲ့ေလယာဥ္မွဴးမ်ားနဲ.လံုး၀မအိပ္ခဲ့တဲ့ေလယာဥ္မွဴးေတြကိုနွဳိင္းယွဥ္ေလ့လာခဲ့ရာမွာေခတၱအိပ္ခဲ့သူေတြမွာ
နာရီအေတာ္ၾကာၾကာလုပ္ေဆာင္မွဳစြမ္းရည္၃၇ရာခိုင္နွုန္းနဲ.၊နိုးၾကားမွဳ၅၄ရာခိုင္နွုန္းတိုးျမွင့္ေပးခဲ့တာေတြ.ရပါ
တယ္။


ေလ့လာမွတ္သားျခင္းနဲ.ပတ္သတ္ျပီး

ေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ၊ေတြ.ရွိထားတာကေတာ့၊ညဘက္အိပ္ျခင္းဟာမွတ္သားေလ့လာမွဳကို၊တိုးတက္
ေစတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ပါ။ေန.ခင္းတစ္ေရးအိပ္ျခင္းဟာလည္း၊အလားတူအက်ိဳးကိုျဖစ္ေစတယ္ဆိုတာဟားဗတ္
တကၠသိုလ္ကျပဳလုပ္ထားတဲ့ေလ.လာခ်က္မွာ၊အခိုင္အမာေတြ.ရပါတယ္။ညဘက္အိပ္လို.ရမယ့္အက်ိဳးကိုရဖို.
၆၀(သို.)၉၀မိနစ္အိပ္ဖို.ေတာ့လိုပါတယ္။ညဘက္အိပ္ျပီးေန.ခင္းတစ္ေရးေလာက္အိပ္ရင္၊အက်ိဳးနွစ္ဆရွိတယ္
လို.ဆိုပါတယ္။


ေန.ခင္းဘက္မည္မွ်ၾကာၾကာအိပ္လွ်င္အေကာင္းဆံုးလဲ

ေန.ခင္းလံုး၀မအိပ္ျခင္းနဲ.၊တစ္ေရးအိပ္ခ်ိန္အတိုင္းအတာကို၊အမ်ိဳးမ်ိဳးထားျပီး၊ရရွိမယ့္အက်ိဳးေတြကိုေလ့လာခဲ့ရာ
မွာငိုက္မ်ဥ္းမွေလ်ာ့နည္းေစျခင္းနဲ.၊သိရွိအာရံုခံစားနိုင္မွဳအက်ိဳးအတြက္၊အေကာင္းဆံုးျဖစ္တဲ့အိပ္ခ်ိန္ဟာ၁၀မိနစ္
ပါ။မိနစ္၃၀(သို.မဟုတ္)ဒီ့ထက္ပိုအိပ္ရင္၊နိုးတဲ့အခါအိပ္ခ်င္မူးတူးျဖစ္တတ္လို.၊တစ္ခါတစ္ရံျပန္အိပ္ရတာရွိနိုင္ပါ
တယ္။


ငိုက္မ်ဥ္းျပီးကားေမာင္းစဥ္ျဖစ္လာတဲ့ယာဥ္တိုက္မွဳမ်ားကို၊
ေန.ခင္းတစ္ေရးအိပ္ေပးျခင္းက၊ကာကြယ္နိုင္ပါသလား

ကားေမာင္းစဥ္အိပ္ငိုက္တာ၊အလြန္အႏၱရာယ္ၾကီးတာကို၊လူအမ်ားသိေပမဲ့၊ယာဥ္ေမာင္းအမ်ားစုဟာအႏၱရာယ္ကို
မမွဳပဲ၊အားတင္းေမာင္းနွင္တတ္ပါတယ္။ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအေနနဲ.၊ကားမေမာင္းမီညမွာအိပ္ေရး၀၀အိပ္ရမွာျဖစ္ပါ
တယ္။ကားမေမာင္းမီ၊ေခတၱတစ္ေရးအိပ္ေပးျခင္းဟာလည္းငိုက္မ်ဥ္းျပီး၊ကားေမာင္းတဲ့အတြက္ျဖစ္လာမဲ့အႏၱရာယ္
ကိုေလ်ာ့ေစပါတယ္။အိပ္ေရးပညာရွင္ေတြကသင္ကားေမာင္းလို.၊ငိုက္မ်ဥ္းလာရင္ခ်က္ခ်င္းအနီးဆံုးအနားယူနိုင္
မယ့္ေနရာကိုေမာင္းျပီး၊ေကဖင္းပါတဲ့အရည္တစ္မ်ိဳးေသာက္၊မိနစ္၂၀ခန္။တစ္ေရးအိပ္ဖို.အၾကံေပးထားပါတယ္။


တစ္ေရးအိပ္ျခင္းနဲ.ေကဖင္း

ေန.ဆိုင္း၊ညဆိုင္းအလုပ္လုပ္ရသူေတြ၊အထူးသျဖင့္ညဆိုင္းလုပ္ရသူေတြမွာႏြမ္းနယ္ျခင္းနဲ.လုပ္ေဆာင္မွဳစြမ္းရည္
ယိုယြင္းျခင္းမ်ားရွိနိုင္ပါတယ္။၂၀၀၆ခုနွစ္ေလ့လာခ်က္တစ္ခုမွာ၊ညဘက္အလုပ္လုပ္ရသူေတြကို၊တစ္ေရးအိပ္ျပီး
ေကဖင္းသံုးေဆာင္ေစျခင္းျဖင့္ရမယ့္အက်ိဳးကိုသံုးသပ္ခဲ့ပါတယ္။ဒီနွစ္ရပ္စလံုးဟာနိုးၾကားမွဳနဲ.လုပ္ေဆာင္မွဳစြမ္း
ရည္ကိုတိုးတက္ေစတာေတြ.ရပါတယ္။တစ္ေရးအိပ္ျခင္းနဲ.၊ေကဖင္းသံုးေဆာင္ျခင္းနွစ္ရပ္စလံုးကို၊လုပ္ရင္ရတဲ့
အက်ိဳးဟာအေကာင္းဆံုးျဖစ္တာေတြ.ရပါတယ္။ေန.ခင္းဘက္မည္မွ်လံုေလာက္စြာ၊အိပ္ထားပါေစ၊ညအခ်ိန္
အိပ္ခ်င္တဲ့လူ.ခနၶာကိုယ္ကို၊ညဘက္မွာနိုးၾကားတက္ၾကြျပီး၊အလုပ္လုပ္ဖို.ဆိုတာစိန္ေခၚမွဳတစ္ရပ္ပါပဲ။ဒါေၾကာင့္
ညဘက္အလုပ္လုပ္ရသူေတြအတြက္၊အထိေရာက္ဆံုးနည္းဗ်ဴဟာမွာအလုပ္မ၀င္ခင္တစ္ေရးအိပ္ျပီး၊အလုပ္လုပ္
ေနစဥ္ကေဖးသံုးေဆာင္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။


သင္ေကာတစ္ေရးအိပ္သင့္ပါသလား

အထက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့အက်ိဳးေက်းဇူးေတြရွိေပမယ့္၊လူတိုင္းအတြက္ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။အခ်ိဳ.လူေတြဟာမိမိ
အိပ္ရာကလြဲလို.မအိပ္တတ္တာရွိပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ဒီလိုလူမ်ိဳးေတြဟာ၊ရံုးလိုေနရာ၊အျခားေနရာေတြမွာေန.ခင္း
တစ္ေရးအိပ္ဖို.ဆိုတာ၊မျဖစ္နိုင္ပါဘူး။တခ်ိဳ.ကေတာ့ေန.ခင္းတစ္ေရးအိပ္ျပီး(အထူးသျဖင့္၁၀-၂၀မိနစ္ထက္
ေက်ာ္ျပီးအိပ္လိုက္တဲ့အခါ)ျပန္ထလိုက္ခ်ိန္မွာအိပ္ခ်င္မူးတူးျဖစ္ေနတတ္တယ္။အဲဒီအိပ္ခ်င္စိတ္ကိုေပ်ာက္ဖို.
အခ်ိန္ျပန္ယူရတယ္။တစ္ခါတစ္ရံ၄နာရီေလာက္ၾကာပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ဒီအိပ္ခ်င္စိတ္မေျပခင္မွာမိမိလုပ္ေဆာင္
မွဳစြမ္းရည္ယိုယြင္းနိုင္လို.၊ဒီလိုလူေတြဟာ၊ေန.ခင္းတစ္ေရးမအိပ္နိုင္ပါဘူး။

ဆိုလိုခ်က္။။သင္ဟာအခုအခ်ိန္မွာေန.ခင္းတစ္ေရးအိပ္ဖိုးနည္းလမ္းကိုစဥ္းစားေကာင္းစဥ္းစားေနမွာပါ။သိထား
သင့္တာကလံုေလာက္တဲ့အိပ္ေရးကိုပံုမွန္ရျခင္းဟာ၊စိတ္ၾကည္လင္နိုးၾကားမွဳအတြက္အေကာင္းဆံုးနည္းဆိုတာ
ပါပဲ။ဒါေပမဲ့သင္ႏြမ္းနယ္ေနစဥ္မွာ၊ေခတၱတစ္ေရးအိပ္ေပးလိုက္ရင္၊ကိုယ္စိတ္နွစ္ပါးအားျပည့္လန္းဆန္းလာတာ
ကိုခံစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ရွန္ရွန္(ဂ်ီပီ)
(Sleepnet.comမွေကာက္နွဳတ္တင္ျပသည္)

5 comments:

 1. သမိုင္းမွာလူသိမ်ားခဲ့တဲ့winston(hurchill),
  Napoleon,Leonardo Davinci,John F Kennady,Heartmuseum တို.ဟာေန.လယ္တစ္ေရးအိပ္တတ္သူေတြပါ။
  ဟီ...ဟိ...........

  ReplyDelete
 2. အရမ္းႀကိဳက္တယ္ဗ်ိဳ ့အခုမွဆင္ေျခေပးလို ့ရသြားျပီ...ဟား..ဟား

  ReplyDelete
 3. ဟုတ္တယ္။ ျမန္မာျပည္မွာထဲက သတိထားမိတယ္ကြ။
  ျမတ္ႏိုးက သိပ္မအိပ္တတ္ဘူး ဒါေပမဲ့ တခါတေလ ၁၀မိနစ္ေလာက္အိပ္ပီးရင္ လူက လန္းဆန္းေနတာ.။
  အရမ္းဗဟုသုတရတယ္။ ဆက္ေရးေနာ္။

  ReplyDelete
 4. ကၽြန္ေတာ္ က အခုထိ ေန႕ခင္း တစ္ေရး မအိပ္ေတာင္မွ ... မိနစ္ (၂၀) ေလာက္ မ်က္ေစ့မိွတ္ၿပီး တရား မွတ္ေနလိုက္တယ္ ... ဂြဒ္ :)

  ReplyDelete
 5. ကိုယ္လဲ ေန႔ခင္းမအိပ္တတ္တဲ့သူပါ (ရံုးမွာ အိပ္လို႔မရလို႔ အက်င့္ပါသြား သလားေတာ့ မသိဘူး) ဒါေပမယ့္ တခါတေလ မနက္အိပ္ေရးပ်က္လို႔ ေန႔ခင္းျပန္အိပ္ျဖစ္ရင္ေတာ့ ႏိုးတဲ့အခ်ိန္မွာ ေတာ္ေတာ္လန္းဆန္းတာကို သတိထားမိပါတယ္။ ေန႔ခင္းတေရးအိပ္ျခင္း အေၾကာင္းကို အေသးစိတ္ေရးေပးၿပီး ဗဟုသုတေတြ မွ်ေ၀ေပးတာ ေက်းဇူးပါပဲ သူငယ္ခ်င္းေရ...

  ReplyDelete

စကားလံုးေလးေတြအတြက္အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္ေနာ္