Monday, March 03, 2008

လြမ္းသူ.စာ(လူထုေဒၚအမာ)

စာဆိုစေလဦးပုညနွစ္(၁၅၀)ေမြးေန.၃


အိမ္ေရွ.မင္းသားကသာလွ်င္စိတ္မေျပ၍ဦးပုညအားေရႊနန္းေတာ္တြင္(၃)နွစ္ခစားျခင္းမျပဳနွင့္ဟုဦးပုညကိုပလိုက္
သည္။ဦးပုညသည္ထိုအမိန္.ကိုျကည္ျဖဴစြာခံယူ၍ဗန္းေမာ္တိုက္တြင္ျပန္ေနသည္။


ဤအတြင္းျမင္းကြန္း၊ျမင္းခံုတိုင္ပုန္ကန္မွဳျဖစ္ေလရာ၊မင္းတုန္းမင္းတရားကံေကာင္းေထာက္မ၍လြတ္ေသာ္လည္း
အိမ္ေရွ.မင္းသားျဖစ္သည့္ကေနာင္မင္းသား၊ျပင္စည္မင္းသား၊မလြန္မင္းသား၊စကုမင္းသားတို.အသတ္ခံျကရသည္။
သူပုန္မ်ားကိုကားေနာက္ဆံုးတြင္မင္းတုန္းမင္းကအနိုင္ရသည္။ဤတြင္ပုန္ကန္မွဳတြင္ပါ၀င္သူမ်ားကိုပခန္းမင္းျကီး
နွင့္ျမိဳ.၀န္ဦးသာအိုးတို.ကနွိမ္နင္းသည္။နွိမ္နင္းသည့္အခါဦးသာအိုးကသူပုန္ထရန္အခါေပးသူဦးပုညကိုလည္းဖမ္း
ရမည္ဆို၍ဖမ္းသည္။ဖမ္းသည့္အခါပခန္းမင္းျကီးက"ဇီ၀ိတအဘယဒါန"ေခၚသူ.အသက္ကိုမည္သူကမွမသတ္ျဖတ္
ရဟုသက္လြတ္ေဘးမဲ့ေပးထားသူျဖစ္၍၊အရမ္းမလုပ္နွင့္၊မင္းတရားျကီးထံအပ္နွင္းဟုသတိေပးသည္။ထို.ေျကာင့္ဦး
သာအိုးကဦးပုညကိုမင္းတရားထံအပ္သည္။အပ္သည့္အခါမင္းတုန္းမင္းသည္၊ညီေတာ္ေတြတစ္ျပံဳျကီးေသ၍သူ
ကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္၊အထိန္းေတာ္င၀က္၏အကူအညီျဖင့္၊ျမင္းကြန္း၏ဓားမွအသက္ခ်မ္းသာရာရေသာေျကာင့္၊ဦးပု
ညကိုအခါေတာ္ေပးမွဳေျကာင့္၊စိတ္ဆိုးမည္ျဖစ္သည္။

သို.ေသာ္လည္းပညာသည္ကိုျမတ္နိုးေသာ၊မင္းတရားကေမာင္ပုညကို"ေမာင္ပုညကိုအက်ယ္ခ်ဳပ္နွင့္ထားပါ၊ငါ
အမိန္.ေတာ္ျမတ္မွတ္လွ်င္လႊတ္ပါ၊တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္မထားရ၊မနွိပ္စက္ရ၊ငါေက်ေတာ္မူလွ်င္သူေကာင္းျပန္ျပဳ
မည္"ဟုဆို၍ဦးသာအိုးလက္အပ္လိုက္ေလသည္။

ဦးသာအိုးသည္ဘုရင္အမိန္.ေျကာင့္၊ဦးပုညကိုသူ.အိမ္တြင္ခ်ဳပ္ထားသည္။ထားသည့္အခါျမိဳ.၀န္၏မယားျကီး၊
မယားငယ္၊မယားရြယ္၊မယားလတ္တို.၊လင္လုမွဳေျကာင့္ျမိဳ.၀န္ကိုကုန္းတိုက္သည္။ကုန္းတိုက္ေသာအခါ၊ျမိဳ.၀န္
ကဦးပုညကိုလွ်ိဳ.၀ွက္ျပီးသတ္သည္။လွ်ိဳ.၀ွက္သတ္မွန္းသိ၍ဦးပုညကသူေသခါနီးတြင္စာတစ္ပုဒ္ေရးခဲ့သည္။ထို.
ေနာက္လူေျခတိတ္သည့္၊အကာလ၊ညအခါအီကင္းျမစ္ဆိပ္၌သူ.ကိုေရခ်သတ္မည့္ဆဲဆဲတြင္၊ဦးပုညကသူ.ကိုဦး
သာအိုးသတ္မွန္းသိရစ္ျကေစေတာ့ဟု"စေလဦးပုညကိုၿမိဳ.၀န္ေမာင္သာအိုးသတ္ေနပါျပီ"ဟုတအားကုန္း၍ေအာ္
သည္။ဤတြင္ေသေအာင္လည္မ်ိဳရိုက္၍သတ္ျပီး၊အ၀တ္ျဖင့္ထုတ္၍အေလာင္းကိုေရေမွ်ာလိုက္သည္။

ထိုအေျကာင္းဘုရင္ျကားသည့္အခါ"လူကုိေခြးသတ္ပါပေကာ"ဟုနွေျမာတသစြာေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။


ဦးပုညဆိုပါလွ်င္လည္းပညာအရည္အခ်င္းကိုျမတ္နိုးလြန္းလို.ဇီ၀ိတအဘယဒါနေပးသည္ဟူမည္သူကမွမသတ္
နိုင္ေစရန္၊အမိန္.ထုတ္ျပန္ေပးသည္။ပုန္ကန္မွဳတြင္ၾကံရာပါေရာက္သည့္ျပစ္မွဳနွင့္၊ဦးပုညေရာက္သည့္အခါ၊မင္း
တရားၾကီးကိုယ္တိုင္ကထိုအမိန္.ကိုေလးစား၍ခ်မ္းသာခြင့္ေပးသည္။

ထို.ေၾကာင့္မင္းတုန္းမင္းတရားၾကီးလိုဘုရင္ကားအလြန္ရွားသည့္ဘုရင္ျဖစ္သည္။မင္းတုန္းဘုရင္ကားဘုရင္တ
ကာတြင္၊အေကာင္းဆံုးဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္သည္။သို.ပါလ်က္ဘုရင္စနစ္ကမေကာင္းေသာေၾကာင့္၊ဘုရင္မင္းျမတ္
ကဇီ၀ိတအဘယဒါနေပးထားသည့္၊အခၽြန္အမြန္စာဆိုဆရာဦးပုညလိုလူမ်ိဳး၊ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကိုၿမိဳ.၀န္ကတိတ္တဆိတ္
သတ္ပစ္နိုင္ခဲ့ေသးသည္။

ထို.ေၾကာင့္ဦးပုညေမြးသည့္အနွစ္(၁၅၀)ျပည့္ေမြးေန.၌ဦးပုညလိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးတစ္ဦးအခ်ိန္မတိုင္မီ၊ဆံုးရွံုးရျခင္းတြင္
နယ္ခ်ဲ.အႏၱရာယ္နွင့္ဆိုးရြားေသာပေဒသရာဇ္စနစ္နွင့္အတူအေျမာ္အျမင္ၾကီးေတာ္မူေပေသာ၊မင္းတုန္းမင္းတ
ရားၾကီးကိုပါေအာင္းေမ.တသသတိရမိေပေတာ့သည္။


(လူထုသတင္းစာ၊၁၃၂၄ခုတေပါင္းလဆုတ္(၇)ရက္၊စေနေန.၊၁၉၆၃မတ္(၃)ရက္)

No comments:

Post a Comment

စကားလံုးေလးေတြအတြက္အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္ေနာ္