Sunday, March 02, 2008

လြမ္းသူ.စာ(လူထုေဒၚအမာ)

စာဆိုစေလဦးပုညနွစ္(၁၅၀)ေမြးေန.၂


ဦးပုညသည္အအားလည္းမေန၊ဘယ္သူဘယ္၀ါကဘာကုိေရးေပးပါဟူ၍ခိုင္းသူမရွိလွ်င္ေဗဒင္ေဟာစာကိုပင္၊က
ဗ်ာဖြဲ.၍၊သီ၍လြယ္ကူစြာက်က္မွတ္နိုင္စိမ့္ငွာစုေပါင္းေပးဟန္ရွိေလသည္။

လြန္ခဲ့သည့္အနွစ္(၁၅၀)အမရပူရနွင့္မႏၱေလးေခတ္၌စက္တင္ပံုနွိပ္ျခင္းကထြန္းကားေသးသည္မဟုတ္ေပရာ၊
ပုရပိုက္ထဲနွင့္ေပထဲတြင္ရွိသည့္စာကိုနွဳတ္ငံုေဆာင္ျကရသည္။ထို.ေျကာင့္နွဳတ္ငံုေဆာင္သည့္အခါ၊စကားလံုးကို
ေရြး၍သီကံုးျပီးကာရန္မ်ားထည့္၍ေပးလွ်င္၊က်က္ရမွတ္ရလြယ္ကူသည္။ထို.ေျကင့္က်က္လိုမွတ္လိုသူမ်ားအဖို.
ေရးျကသူတို.ကအလကၤာ၊ကဗ်ာသေဘာနွင့္ေရးျကသည္ကမ်ားသည္။

ဦးပုညသည္ဖခင္ပုခန္းငယ္ျမိဳ.သူျကီးျဖစ္ျပီး၊ျမိဳ.သူျကီးမွာသာယာ၀တီမင္း၏ေက်းကၽြန္ရင္းျဖစ္ေလရာ၊ဦးပုည
နွစ္ခါလည္မတိုင္မီကစ၍မင္းပါးစိုးခြင္၀င္ေရာက္နိုင္သူျဖစ္ေလသည္။ငယ္မည္ေမာင္ပုတ္စည္ကိုပင္သာယာ၀
တီမင္းကမွည့္ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။


ထို.ေနာက္အမရပူရျမိဳ.တူေမာင္းတိုက္ဆရာေတာ္ဦးဒီပထံတြင္(၇)နွစ္သားကစ၍ပဥၹင္းေလာင္းအရြယ္အသက္
(၂၀)ထိ(၁၃)နွစ္တိုင္တိုင္၊ကိုရင္၀တ္နွင့္ေန၍"စေလကိုရင္ျကီး"ဟုလူသိမ်ားခဲ့သည္။ငယ္ဆရာဦးဒီပပ်ံလြန္သည့္
အခါဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ထံတြင္ပဥၥင္းျပဳ၍အသက္(၂၄)နွစ္အထိ၊ပဥၥင္းဘ၀နွင့္ဗန္းေမာ္တိုက္တြင္ေနသည္။ထို.
ေနာက္(၂၇)နွစ္အရြယ္တြင္မိမိ၀ါသနာပါေသာစာေပအေရးအသားနွင့္ေဗဒင္အေဟာအေျပာသည္တင္းက်ပ္
ေသာ၀ိနည္း+သိကၡာေတာ္နွင့္ေလ်ာ္ေကာင္းအံ့မထင္ဟုယူဆ၍ရဟန္းသိကၡာခ်ျပီးကိုရင္ျကီးအ၀တ္နွင့္သာေန
ေတာ့သည္။ထိုအခါစေလကိုရင္ျကီးမွာလူသိမ်ားသည့္စာဆိုျဖစ္ေနေလျပီ။


ထိုအခ်ိန္ကေနာင္မင္းသား၊ပုဂံမင္းသား၊မကၡရာမင္းသားစသည္တို.နွင့္ကၽြမ္း၀င္ေနျပီး၊မင္းသားေတြအေရးခိုင္း
သည့္ျပဇာတ္မ်ား၊ဒံုခ်င္းမ်ားကိုေရးေပးေနေလျပီ။သည့္ေနာက္ကေနာင္မင္းသားနွင့္မင္းတုန္းမင္းတို.ကို၊မင္းသား
ဘ၀ကတည္းကခ်စ္ကၽြမ္း၀င္ခဲ့၍ကိုရင္၀တ္နွင့္မေနလိုေသာေျကာင့္၊လူထြက္သည့္အခါတြင္လည္း၊ကေနာင္မင္း
သားနွင့္မင္းတုန္းမင္းသားထံမွာပင္လူထြက္ခဲ့သည္။


မင္းတုန္းမင္းသားကိုမူဦးပုညကဘုရင္မင္းျမတ္ျဖစ္လိမ့္မည္ဟုတိတိက်က်ေစာေစာျကီးကပင္ေဟာေျပာထားျပီး
ျဖစ္သည္။ေဟာသည္နွင့္အညီမင္းတုန္းမင္းသည္မင္းအျဖစ္သို.ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ထို.ေျကာင့္ဦးပုည၏ဘ၀၌ဖခင္
ကစ၍ခစားခဲ့ေသာသာယာ၀တီမင္း၊သူနွင့္စာေရးေပးရင္းကၽြမ္း၀င္ရသည့္ပုဂံမင္း၊ထို.ေနာက္ပို၍ကၽြမ္း၀င္ခဲ့ရ
သည့္မင္းတုန္းမင္းဟူ၍မင္းသံုးဆက္နွင့္ရင္းနွီးသူျဖစ္သည္။


သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္မ်ားနွင့္စာနွင့္ေပနွင့္ဆက္၍ရင္းနွီးျပီး၊၀င္ထြက္နိုင္သည္ရွိေသာ္လည္း၊ဦးပုညသည္အနုပညာ
သည္တစ္ေယာက္ပီပီလြတ္လပ္စြာေနလိုသူျဖစ္သည္။ထို.ေျကာင့္မင္းမ်ားကိုလိုအပ္သည္ထက္ပို၍ခစားျခင္း၊မင္း
ပါးစိုးခြင္၀င္လြန္းျခင္းမ်ားမျပဳေပ။အကယ္၍အနုပညာသည္စိတ္မရွိဘဲ၊ကပ္ပါးရပ္ပါးစိတ္ရွိခဲ့လွ်င္၊စာေပအေရးအ
သားကိုအေျကာင္းျပဳ၍ဦးပုညသည္အာဏာစက္၀န္းအတြင္း၀င္ေရာက္နိုင္သူျဖစ္ေပသည္။သို.ေသာ္ထိုေခတ္ထို
အခါ၌၊စည္းစိမ္ဂုဏ္သိန္နွင့္အာဏာကိုမက္ေမာသူမဟုတ္ေပ။သူေရးလိုသည္ကိုေရး၍လြတ္လပ္စြာေနလိုေသာ
အနုပညာသည္သာျဖစ္သည္။မင္းတုန္းမင္းမႏၱေလးျမိဳ.၌စိုးစံစဥ္ကာလကနယ္ခ်ဲ့ျဗိတိသွ်သည္ေအာက္ျမန္မာျပည္
ကိုသိမ္းပိုက္ရလွ်င္၊ျပည္သူကိုကၽြန္လုပ္ရ၊လြယ္မည္နည္းဆိုသည္ကို၊နည္းမ်ိဳးစံုနွင့္ရွာေဖြေနသည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။


ျဗိတိသွ်အဖို.ေအာက္ျမန္မာျပည္ကိုရျခင္းမွာဆန္အိုးကိုေတြ.ျခင္းသာျဖစ္၍၊အထက္ျမန္မာနိုင္ငံရွိေရနံနွင့္ကၽြန္း
သစ္မ်ားကသြားရည္တမ်ားမ်ားက်ေစလ်က္ရွိသည္။ထို.ေျကာင့္မႏၱေလးသိ္မ္းေရးကိုအစဥ္အျမဲနည္းလမ္းရွာေန
ေပမည္။နည္းလမ္းရွာသည့္အခါျမန္မာမင္းအားနည္းေအာင္လုပ္သည့္နည္းမ်ား၊ျမန္မာဘုရင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက
ေမာက္ကမျဖစ္ေအာင္၊လုပ္သည့္နည္းလည္းနည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေပမည္ကိုျဗိတိသွ်ကျမင္ေပမည္။ထို.
ေျကာင့္မႏၱေလးေခတ္အမရပူရေခတ္၌ျမိဳ.၀န္ဘိုင္ဆိတ္တို.တြင္က်ယ္မွဳအစျမင္းကြန္း၊ျမင္းခံုတိုင္အေရးေတာ္
အဆံုးေအာက္ျပည္၌အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာနယ္ခ်ဲ.ျဗိတိသွ်၏ပေယာဂမပါဆိုရန္ခက္ေပမည္။ျဗိတိသွ်သူလွ်ိဳမ်ားသည္
လည္းအမရပူရနွင့္မႏၱေလး၌ေသေသခ်ာခ်ာျကီးေျခခ်င္းလိမ္၌ဂိုဏ္းနွင့္ရွိမည္မွာမုခ်ျဖစ္သည္။


မင္းတုန္းမင္းတရားသည္စိတ္နွလံုးအလြန္ျပည့္၀သည္။သာသနာေတာ္၌ေမြ.ေလ်ာ္သည္။ညီေတာ္ကေနာင္မင္း
သားကမူတိုင္းျပည္ကာကြယ္ေရးကိုေခတ္မီမီကာကြယ္လိုသည္။ထို.ေျကာင့္တိုင္းသူျပည္သားျကည္ညိဳေသာမင္း
တုန္းမင္းတရား၏ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးအတြက္ညီေတာ္ကေနာင္မင္းသားရွိေနျခင္းသည္နယ္ခ်ဲ.ကိုလိုနီကၽြန္
လုပ္ေရးသမားမ်ားထြင္းေဖာက္မျမင္နိုင္ေသာတံတိုင္းျဖစ္မည္။ဤတံတိုင္းနွစ္ခုကိုျဖိဳလွဲရန္ျမင္ကြန္း၊ျမင္းခံုတိုင္
မင္းသားနွစ္ပါးကျကံသည္။

ယင္းသို.ျကံသည့္အခါထိုေခတ္ထိုအခါကစ၍ယေန.တိုင္ျမန္မာတို.ယံုျကည္ေနေသးေသာေဗဒင္ပညာနွင့္အခ်ိန္
အခါေရြးဖို.ကိစၥေပၚလာသည္။ေပၚလာသည့္အခါဦးပုညသည္သူ.ေခတ္၌အေက်ာ္ဆံုးေဗဒင္ဆရာျဖစ္သည္။ထို.
ေျကာင့္စလင္းစုဘုရား၏နားထြင္းမဂၤလာသို.လာသည့္ဦးပုညကိုျမင္းကြန္းနွင့္ျမင္းခံုတိုင္မင္းသားတို.ကက်ိတ္၍
လက္တို.ေခၚသြားျပီးအေရွ.ျပင္က်ံဳးထိပ္အိမ္၌ေဗဒင္ေမးျကသည္။သူပုန္ထဖို.အခါေပးရမည္ဟုလည္းဆိုသည္။


ဦးပုညအဖို.မိမိမွာမင္းတုန္းမင္းတရား၏အခ်စ္ေတာ္၊ကေနာင္မင္းသား၏အခ်စ္ေတာ္ျဖစ္၍ျမင္းကြန္းမင္းသားတို.
ေဗဒင္ေမးသည္ကိုတြက္မေပးနိုင္ပါ၊အခါမေပးနိုင္ပါဆို၍ျဖစ္သည္မဟုတ္။ပေဒသရာဇ္ေခတ္ဆိုသည္မွာနီးရာဓား
ကိုေျကာက္ရျမဲျဖစ္သည္။ထို.ေျကာင့္ေဟာလိုက္ရသည္အခါတြက္ေပးလိုက္ရသည္။စင္စစ္ဦးပုညသည္နိုင္ငံေရးအရွဳပ္အေထြးရွိသည္ဆိုလွ်င္ပါခ်င္သူမဟုတ္၊မတရားလုပ္ေနလွ်င္လည္းျကည့္မေန
ခ်င္။ထို.ေျကာင့္အမရပူရ၌ျမိဳ.၀န္ဘိုင္ဆတ္တို.၊ျမိဳ.စာေရးေမာင္ပိန္တို.၊တံခါးမွဴးငေရႊေဘာ္တို.ရမ္းကား၍လူတြင္
က်ယ္လုပ္ခ်င္တိုင္းလုပ္ေနသည့္ကာလကဆိုလွ်င္၊အမရပူရမွာမွာပင္မေနဘဲစေလျပန္ျပီး(၁၃)နွစ္လံုးလံုးေရွာင္ရွားေနခဲ့သည္။


ယခုတစ္ခ်ီမေရွာင္သာ၍ေတြ.ရသည္။ေတြ.ရသည့္အခါကေနာင္မင္းသားကလည္းခ်က္ခ်င္းျကားသျဖင့္ဦးပုညကိုခ်က္
ခ်င္းေခၚေမးသည္။ေမးသည့္အခါဦးပုညကသူသည္မင္းတုန္းမင္းနွင့္ကေနာင္မင္းသားကလြဲ၍ဘယ္သူ.ကိုမွမခစား။သူ.
ကိုလည္ပင္းဓားတင္ျပီးအာဏာနွင့္ခိုင္းေသာေျကာင့္၊ေဟာေပးခဲ့ရသည္ဟုေျဖဆိုသည္။ကေနာင္မင္းသားကမူစိတ္ဆိုး
လြန္း၍ေနာင္ေတာ္မင္းတုန္းဘုရင္ထံဦးပုညကိုေခၚသြားျပီးတင္ေလွ်ာက္သည္။ေလွ်ာက္သည့္အခါမင္းတရားကဦးပုည၏
အခက္အခဲကိုျမင္ေတာ္မူသျဖင့္အျပစ္မယူနွင့္အိမ္ေရွ.မင္းကိုပင္ေတာင္းပန္၍လႊတ္လိုက္သည္။


ဘုရင္မင္းျမတ္ကဦးပုညသည္ကဗ်ာပါရဂူလည္းျဖစ္သည္။ေဗဒင္ပညာ၌လည္းတိုင္းသံုးျပည္သံုးမင္းသံုးဆရာတစ္
ပါးျဖစ္ရာမလြတ္ကင္းနိုင္ပါ။ထို.အျပင္ကိုပုညကိုမိမိကဇီ၀ိတအဘယဒါနေပးထားသည္။မဂၤလာစံအိမ္ေတာ္ေနရ
စဥ္ကပင္ကိုပုညမိမိကဇီ၀ိတအဘယဒါနေပးထားသည္။မဂၤလာစံအိမ္ေတာ္တြင္ေနရစဥ္ကပင္၊ကိုပုညနွင့္ကၽြမ္း
၀င္ရ၍ဆင္းရဲဖက္၊ခ်မ္းသာဖက္လည္းျဖစ္သည္။ကိုပုညမွာေပ်ာ္ေတာ္ဆက္ဖက္ျဖစ္သည္။ကိုပုညကိုခမည္းေတာ္
ကလည္းအလြန္ေလးျမတ္ေတာ္မူသည္။ကိုပုညကိုခမည္းေတာ္ကလည္းေလးျမတ္ေတာ္မူသည္။ရာဇ၀တ္အျပစ္
ျဖစ္ေတာ္မူေသာ္လည္းအျပစ္မေပးပါနွင့္။ပညာရွိတစ္ေယာက္ျဖစ္၍အလိုရွိသမွ်ေနပါေစဟုညီေတာ္ကိုအမိန္.ရွိ
လိုက္သည္။

ဆက္ရန္No comments:

Post a Comment

စကားလံုးေလးေတြအတြက္အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္ေနာ္